CBL Universālais ieguldījumu plāns


11.01.2002

AS "Citadele banka"

Konservatīvais

Zems

Ieguldījumu politika:

Plāna mērķis ir panākt dalībnieku kapitāla pieaugumu, realizējot konservatīvu ieguldījumu stratēģiju, galvenokārt veicot ieguldījumus fiksēta ienākuma finanšu aktīvos – valsts un korporatīvajās parādzīmēs, obligācijās, obligāciju fondos, kā arī kredītiestāžu termiņnoguldījumos.
Riska pārvaldīšanas nolūkos ieguldījumi tiek diversificēti pa dažādām fiksēta ienākuma instrumentu klasēm un ģeogrāfiskajiem reģioniem.

Pārvaldīšanas izmaksas:

Pastāvīgā komisija: 0.74 % gadā
Mainīgā komisija: atkarībā no plāna investīciju peļņas virs atskaites indeksa, līdz 0.31 % gadā

Pārvaldnieks:

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns, CFA

Līdzekļu pārvaldītājs:

IPAS "CBL Asset Management"

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

IPAS CBL Asset Management ir viena no pieredzes bagātākajām, vadošajām ieguldījumu pārvaldīšanas sabiedrībām Baltijas valstīs, kas nodrošina valsts fondēto pensiju plānu, sabiedrības dibināto fondu un investīciju portfeļu pārvaldīšanu gan vietējiem, gan starptautiskiem privātiem, korporatīviem un institucionāliem klientiem.
IPAS CBL Asset Management sniedz klientiem augstas kvalitātes pakalpojumus, veiksmīgi apvienojot savu ekspertīzi Austrumeiropas un attīstības valstu tirgos ar rūpīgi izvēlētiem un regulāri analizētiem, kā arī pastāvīgi uzraudzītiem citu līdzekļu pārvaldītāju produktiem, kas pārstāv dažādus reģionus un vērtspapīru veidus.

40003577500

20.09.2002

EUR 5 904 918

SIA "KPMG Baltics"


Pārskats:

1. ceturksnis 2. ceturksnis 3. ceturksnis 4. ceturksnis Gada pārskats
Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003


Kontaktinformācija


Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, Latvija
67010000, 67010810
asset@cbl.lv
www.cblam.lv

Lolita Sičeva

Partneri