Ieguldījumu plānu risku līmenis

Lai pensiju 2.līmeņa  ieguldījumi būtu pietiekami droši un nestu ilgtermiņa peļņu, kas nodrošinātu Tev lielāku pensiju, Valsts fondēto pensiju likums nosaka:

  • kādos finanšu instrumentos drīkst ieguldīt pensiju 2.līmeņa līdzekļus;
  • ieguldījumu ierobežojumus;
  • kur pensiju 2.līmeņa līdzekļu pārvaldītājam aizliegts ieguldīt.

Līdzekļus drīkst ieguldīt valsts, pašvaldību un starptautisko finanšu institūciju vērtspapīros, komercsabiedrību akcijās vai parāda vērtspapīros, noguldījumos kredītiestādē, ieguldījumu fondos, alternatīvo ieguldījumu fondos, atvasinātos finanšu instrumentos, riska kapitāla tirgū. Uzņēmumu parāda vērtspapīriem un akcijām ir jābūt biržas oficiālajā sarakstā, kur tiek reģistrēti un tirgoti tikai valsts lielāko un labāko uzņēmumu vērtspapīri, kas atbilst noteiktām kvalitātes prasībām.

Akcijās atļauts ieguldīt līdz 100% no kopējiem līdzekļiem. Līdz 20% atļauts ieguldīt citās ārvalstu valūtās. Šie ierobežojumi ir noteikti, rūpējoties par ieguldījumu drošību.

Tikai limitētu pārvaldīto līdzekļu daļu var ieguldīt viena uzņēmuma parāda vērtspapīros (10%) vai kapitāla vērtspapīros (5%), vienā ieguldījumu fondā (10%) vai arī noguldīt vienā bankā (10%), riska kapitāla tirgū (10%). Tas ir domāts ieguldījumu risku sadalīšanai starp dažādiem uzņēmumiem un vērtspapīriem.

Fondēto pensiju shēmas līdzekļus aizliegts ieguldīt nekustamajā īpašumā, virtuālajās valūtās, piešķirt aizdevumos, paša fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja emitētajos finanšu instrumentos, ņemt aizņēmumus uz ieguldījumu plāna rēķina.

Pensiju kapitāla līdzekļu pārvaldīšana tiek nodota profesionāliem pārvaldītājiem speciāli licencētām ieguldījumu sabiedrībām.

Lai gan pastāv daudzi un dažādi ieguldījumu plāni ar dažādu riska pakāpi, pamatā tos var iedalīt 3 veidos:

Konservatīvie – nauda tiek ieguldīta stabilos, drošos vērtspapīros, kas parasti ir valsts vai uzņēmumu parādzīmes vai obligācijas. Šie ieguldījuma plāni ir ar nelielu ienesīgumu, taču nav tik svārstīgi kā ieguldījumi akcijās.

Sabalansētie – nauda tiek ieguldīta finanšu kapitāla tirgos tā, lai peļņas gūšana un ar to saistītā nenoteiktība (risks) būtu līdzsvarā ar pensiju kapitāla saglabāšanu un ieguldījumu drošību. Sabalansētie plāni var ieguldīt līdz 25% uzņēmumu akcijās, tādējādi palielinot ieguldījumu plāna sagaidāmo ilgtermiņa atdevi.

Aktīvie – nauda tiek ieguldīta dažādu uzņēmumu akcijās, jo tradicionāli ilgtermiņā akcijām ir vislielākais ienesīgums. Aktīvajiem ieguldījumu plāniem, kas darbību uzsāka līdz 2017.gadam ieguldījumi akcijās nepārsniedz 50%, bet aktīvajiem ieguldījumu plāniem, kas darbību uzsāks 2018.gadā, ir palielināts limits ieguldījumos akcijās un citos kapitāla vērtspapīros līdz 75%. Tomēr der atcerēties, ka ieguldījumi akcijās ir saistīti arī ar lielāku risku, tātad svārstībām.

Svarīgi atcerēties sakarību: Ieguldījumu plānus jāizvēlas ņemot vērā paša vēlamo riska lielumu, konkrēto tirgus situāciju, un līdz pensijai palikošo gadu daudzumu. Jo augstāks risks un līdz ar to paredzamais ienesīgums, jo lielākas zaudējumu iespējas īstermiņā.


Partneri