Pensiju plānu drošība

Finanšu un kapitāla tirgus komisija
Komisijas uzdevums ir uzraudzīt, lai līdzekļu pārvaldītāji un turētājbankas ievērotu likumu un citu normatīvo aktu prasības, t.i., lai līdzekļi tiktu ieguldīti saskaņā ar ieguldīšanas noteikumiem. Komisijai un tās apstiprinātiem zvērinātiem revidentiem ir tiesības veikt līdzekļu pārvaldītāju un turētājbanku darbības pārbaudi.
Finanšu un kapitāla tirgus komisija veic arī līdzekļu pārvaldītāju licencēšanu un darbības valstisko uzraudzību, un tai ir tiesības apturēt vai anulēt līdzekļu pārvaldītājam izsniegto licenci, ja tā darbībā konstatēti pārkāpumi. Visiem līdzekļu pārvaldītājiem ir regulāri jāiesniedz Komisijai ceturkšņa un gada pārskati par savu darbību. Gada pārskatam ir jāpievieno zvērināta revidenta atzinums.

Turētājbanka
Līdzekļu pārvaldītāja darbības ikdienas uzraudzību veic turētājbanka. Turētājbanka ir banka, ar kuru līdzekļu pārvaldītājs ir noslēdzis līgumu par līdzekļu turēšanu. Turētājbankā ir atvērti visi ieguldījuma plāna konti (norēķinu konts un vērtspapīru konti), kur tiek glabāti gan par ieguldījumu plāna līdzekļiem iegādātie vērtspapīri, gan neieguldītā nauda. Šie līdzekļi tiek glabāti šķirti no turētājbankas pašas līdzekļiem, turētājbankas aktīviem, kā arī līdzekļu pārvaldītāja līdzekļiem un citiem līdzekļu pārvaldītāja pārvaldībā esošiem līdzekļiem. Tas nodrošina ieguldījumu plāna līdzekļu drošību gadījumā, ja līdzekļu pārvaldītājs vai turētājbanka tiktu atzīta par maksātnespējīgu. Turētājbanka pārbauda visu līdzekļu pārvaldītāja sagatavoto rīkojumu par līdzekļu ieguldīšanu (vērtspapīru pirkšanu vai noguldīšanu banku termiņnoguldījumos) atbilstību ieguldījumu plāna noteikumiem. Turētājbankas pienākums ir neizpildīt nevienu līdzekļu pārvaldītāja rīkojumu, kas ir pretrunā ar ieguldījumu plāna noteikumiem. Pretējā gadījumā turētājbanka uzņemas atbildību par jebkuriem zaudējumiem, kas Tev varētu rasties.


Partneri