Kalkulators

Pensiju prognozes aprēķini sagatavoti balstoties uz šī brīža normatīvajiem aktiem, ko var ietekmēt izmaiņas likumdošanā. Aprēķini veikti, balstoties uz šādiem pieņēmumiem:
  • Pensiju 1. līmeņa kapitāls tiek indeksēts, pieņemot nominālo kapitāla indeksācijas līmeni 3.53% gadā.
  • Pensiju 2. līmeņa un pensiju 3. līmeņa nominālais ienesīgums ir 5.06% gadā.
  • Iemaksas pensiju 1. un 2. līmenī tiek sadalītas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
  • Vidējais nominālais algas pieaugums ir 4.21% gadā.
  • Inflācijas līmenis 2.00% gadā.
Prognozētais pensiju apmērs tiek atainots pēc nodokļu ieturēšanas un tagadējā naudas vērtībā. Reālais pensiju plānu ienesīgums, indeksācijas līmenis, algas pieaugums un inflācija var atšķirties no šajos aprēķinos izmantotajiem. Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzvērtīgu ienesīgumu nākotnē.
Jūsu vecums:
Neto alga mēnesī: EUR Mēneša iemaksa P3.L: EUR
Šī brīža uzkrājums P1.L: EUR1 vai % no neto algas
Šī brīža uzkrājums P2.L: EUR2
Šī brīža uzkrājums P3.L: EUR3
Rezultāti Pensijas apmērs (EUR) Pensijas lielums attiecībā pret neto algu pirms pensionēšanās4, %
Neto alga pirms pensionēšanās 5: EUR
Pensiju 1. līmenis:
Pensiju 2. līmenis:
Pensiju 3. līmenis:
KOPĀ:
* Cipari jāievada bez atstarpēm un komatu vietā jāliek punkts.                                                                                 1 Informācija par Tavu šī brīža pensijas 1. līmeņa kapitālu pieejama www.latvija.lv atskaitē “Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru” zem “Pensijas kapitāls” -“Kopā”. Šim kapitālam jāpieskaita klāt pensijas 1. līmeņa kapitāls par darba stāžu līdz 1996. gadam, kas pieejams “Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru” zem “Pensijas sākuma kapitāls” – “Sākuma kapitāls”.   2 Informācija par Tavu šī brīža pensijas 2. līmeņa kapitālu pieejama www.latvija.lv atskaitē “Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts” zem “Fondētās pensijas kapitāls perioda beigās” – “Uzkrātais kapitāls”. 3 Informācijai par Tavu šī brīža pensijas 3. līmeņa kapitālu, sazinieties ar savu komercbanku, vai aplūkojiet pensijas 3. līmeņa kapitālu savā interneta bankā, ja Jūsu komercbanka nodrošina šādu informāciju.   4 Attiecība norāda, cik procentus no aprēķinātās potenciālās pirms pensionēšanās algas sastādīs Tava pensija, balstoties uz augstākminēto aprēķinos pieņemto informāciju.   5 Vērtība nosaka prognozēto neto algas apmēru pensionējoties, ņemot vērā kalkulatorā izmantotos pieņēmumus, kā arī spēkā esošos normatīvos aktus. Neto algas pensionējoties aprēķinam ir informatīvs raksturs.   Informācijai par prognozējamo vecuma pensijas apmēru ir informatīvs raksturs. Aprēķinos netiek piemēroti likumā „Par valsts pensijām” noteiktie atvieglojumi un garantētie minimālie apmēri.   Pensiju vērtība norādīta pēc šī brīža likumā noteiktajiem nodokļu apmēriem, kas ir izteikta tagadējā naudas vērtībā, ņemot vērā nākotnes inflāciju 2% apmērā.   Aprēķinā tiek ņemts vērā 23% ienākuma nodoklis, ja pensiju apmērs no pensijas 1. līmeņa un pensijas 2. līmeņa pārsniedz 330 eiro.   Pensiju 3. līmenim tiek piemērots kapitāla pieauguma nodoklis 10% apmērā.   Pensijas apmērs tiek aprēķināts pieņemot, ka iedzīvotājs sāk saņemt pensiju, sasniedzot oficiālo pensionēšanās vecumu.   Aprēķinos tiek pieņemts, ka iedzīvotājs piedalās 2. pensiju līmenī, vai arī uzsāk dalību 2. pensiju līmenī sākot no šā brīža.   Aprēķinā netiek piemēroti dažāda veida atvieglojumi.   Aprēķini tiek veikti, ievērojot šobrīd spēkā esošo tiesību aktu normas par pensiju 1. un 2. līmeņa sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu sadalījuma apmēru.   Pieņēmumi un dati pēdējo reizi atjaunināti: 01.02.2021.

Partneri