Kas pārvalda manu pensijas kapitālu?

Pensiju 2. līmeni pārvalda ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kuras ir reģistrētas valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistrā, ko uztur un aktualizē Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Lai kļūtu par fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju, ieguldījumu sabiedrībai ir jāsaņem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izsniegta licence. Līdzekļu pārvaldītāja pienākums ir pārvaldīt tam uzticētos naudas līdzekļus tā, lai nodrošinātu Tavas 2.pensiju līmeņa  kapitāla vērtības saglabāšanu un pieaugumu. Līdzekļu pārvaldītājs seko līdzi finanšu tirgus tendencēm un pieņem lēmumus par to, kur visizdevīgāk ieguldīt līdzekļus, tomēr pārvaldītāji pārvaldīšanā saņemtos līdzekļus drīkst ieguldīt tikai saskaņā ar ieguldīšanas noteikumiem un Tava izvēlētā ieguldījumu plāna prospektu. Viens no galvenajiem principiem, kas ir jāievēro līdzekļu pārvaldītājam un kas tiek noteikts ieguldīšanas noteikumos, ir ieguldījumu dažādošana jeb diversifikācija. Tas nozīmē, ka, lai samazinātu risku, Tavi līdzekļi tiek ieguldīti dažādos vērtspapīros, lai ilgtermiņā svārstības atsevišķos vērtspapīros neatstātu negatīvu ietekmi uz Tavu ieguldījumu portfeli kopumā.

Līdzekļu pārvaldītāja galvenās funkcijas ir:

  • pieņemt lēmumus par līdzekļu ieguldīšanu (atbilstoši ieguldījuma plāna prospektā ietvertajiem ieguldīšanas noteikumiem) un naudas pārskaitījumiem uz VSAA;
  • dot rīkojumus turētājbankai par līdzekļu ieguldīšanu;
  • katru dienu noteikt savā pārvaldīšanā esošo līdzekļu vērtību;
  • katru dienu noteikt līdzekļu vienas daļas vērtību un paziņot to VSAA;
  • sniegt informāciju VSAA par VSAA rīkojumu izpildīšanu par naudas līdzekļu nodošanu pārvaldīšanā un līdzekļu atsaukšanu;
  • sastādīt gada un ceturkšņa pārskatus par līdzekļu pārvaldīšanu.

Pensiju 3. līmeni pārvalda ieguldījumu pārvaldes sabiedrības. Tās ir licencētas finanšu sabiedrības, kas privātpersonu un viņu labā iemaksātos līdzekļus pārvalda, lai nodrošinātu šīm personām naudas uzkrājumus vecumdienām.


Partneri