Jautājumi un atbildes

Šeit Tu vari iegūt atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par pensiju sistēmu Latvijā.

Gadījumā, ja nevari rast atbildi uz sev interesējošo jautājumu, uzdod savu jautājumu šeit!

Kāpēc nepieciešams pensiju 2. līmenis?
Veco cilvēku skaits valstī pieaug, un palielinās viņu dzīves ilgums, tāpēc īpaši svarīgs ir jautājums, kā palielināt pensijas un nodrošināt pensionāru materiālo labklājību. Ja neieviestu pensiju 2. līmeni, tad pensiju pieaugumu varētu panākt ar nodokļu paaugstināšanu, vai ar līdzekļu atņemšanu citām nozarēm, kas savukārt negatīvi ietekmētu tautsaimniecību un līdz ar to gan algu, gan pensiju lielumu.
Vai un kā es varu pievienoties pensiju 2. līmenim (valsts fondēto pensiju shēmai)?
Vai un kā es varu pievienoties pensiju 2. līmenim (valsts fondēto pensiju shēmai)?
Ja esi dzimis pēc 1971.gada 1.jūlija un esi sociāli apdrošināta persona, tad Tu, uzsākot oficiālās darba gaitas un sasniedzot vismaz 15 gadu vecumu, automātiski esi reģistrēts kā pensiju 2. līmeņa dalībnieks. Ja esi dzimis no 1951.gada 2.jūlija līdz 1971.gada 1.jūlijam (ieskaitot) - Tu vari brīvprātīgi pievienoties pensiju 2. līmenim. Lai to izdarītu, Tev personīgi jāiesniedz iesniegums par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna izvēli. Vienlaikus ar līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna izvēli Tu tiksi reģistrēts kā pensiju 2. līmeņa dalībnieks.

Iesniegumu var iesniegt:
- www.latvija.lv;
E-Iesniegums valsts fondētās pensijas kapitāla līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna izvēlei vai maiņai;
- jebkurā VSAA nodaļā;
- pie VSAA sadarbības partneriem – bankās.
Ko es iegūšu pievienoties pensiju 2. līmenim?
Pievienojoties pensiju 2. līmenim, Tev būs iespēja nodrošināt lielāku pensiju vecumdienās, jo tas paredz, ka daļa no Tavām sociālās apdrošināšanas iemaksām vecuma pensijām ar līdzekļu pārvaldītāju starpniecību tiek ieguldīta finanšu un kapitāla tirgū - vērtspapīros un noguldījumos bankās, kas nodrošina lielāku Tava ieguldījumu vērtības pieaugumu nākotnē. Turklāt, naudu, kas tiek iemaksāta pensiju 1. līmenī, izmanto pensiju izmaksām pašreizējiem pensionāriem, savukārt nauda, kas tiek ieskaitīta pensiju 2. līmenī, tiks izmantota tikai Tavas pensijas izmaksai.
Cik bieži es varu mainīt līdzekļu pārvaldītāju un ieguldījumu plānu?
Pensiju 2. līmeņa dalībnieki var mainīt:
• līdzekļu pārvaldītāju vienu reizi kalendārajā gadā;
• ieguldījumu plānu pie katra līdzekļu pārvaldītāja divas reizes kalendārajā gadā.
Kopā viena kalendārā gada laikā pensiju 2. līmeņa dalībnieks var veikt piecas ieguldījumu plānu maiņas.
Cik lielas iemaksas pensiju 2. līmenī ir jāveic?
Iesaistoties pensiju 2. līmenī, papildu sociālās apdrošināšanas iemaksas nav jāveic. Kopējais iemaksu apjoms pensiju kapitālam paliek nemainīgs - 20 % no Tavas algas, kas tiek pārdalīts starp pensiju 1. līmeni un pensiju 2. līmeni, kā parādīts tabulā:
Gadi 1. līmenis 2. līmenis
2001 - 2006 18% 2%
2007 16% 4%
2008 12% 8%
2009 - 2012 18% 2%
2013 - 2014 16% 4%
2015 15% 5%
no 2016 14% 6%
Kas ir ieguldījumu plāni?
Ieguldījumu plāni ir iepriekš apstiprināti ieguldījumu noteikumi, pēc kuriem notiek pensiju 2. līmeņa līdzekļu ieguldīšana.
Visi ieguldījumu plāna līdzekļi tiek izteikti ieguldījumu plāna daļās, kas tiek izmantotas līdzekļu uzskaitei un darījumos ar šiem līdzekļiem.
Kāpēc jāizvēlas līdzekļu pārvaldītājs un ieguldījumu plāns?
Finanšu tirgos ir ļoti daudz dažādu naudas ieguldīšanas iespēju - sākot ar drošākiem ieguldījumiem valsts parādzīmēs un obligācijās līdz riskantākiem, tomēr potenciāli ienesīgākiem ieguldījumiem uzņēmumu akcijās. Tā kā finanšu tirgiem ir raksturīgas arī svārstības, tad zinošs un veiksmīgs ieguldītājs tās izmantos savā labā, bet nezinošs - var arī zaudēt. Lai navigācija finanšu tirgos būtu veiksmīga, pensiju 2. līmenis paredz, ka pensiju līdzekļu pārvaldīšana ir uzticēta profesionāliem līdzekļu pārvaldītājiem. Katrs līdzekļu pārvaldītājs var piedāvāt vairākus ieguldījumu plānus - noteikumus pēc, kuriem tas pārvalda pensiju 2. līmeņa līdzekļus, ar dažādu peļņas un riska pakāpi, kas ir atkarīga no tā, kādos vērtspapīros un noguldījumos Tavas pensijas kapitāls tiks ieguldīts. Tāpēc Tev ir jābūt skaidram, kādas priekšrocības ir katram ieguldījumu veidam, kā arī jāzina, cik daudz vēlies riskēt.
Kādā valūtā tiks veikti ieguldījumi?
Līdzekļu pārvaldītāji ieguldījumu plāna līdzekļus iegulda tādā valūtā, kādā notiek pensiju 2. līmeņa kapitāla izmaksas, t.i., eiro, ievērojot šādus papildu nosacījumus:

pensiju 2. līmeņa līdzekļus drīkst ieguldīt arī citās ar saistībām nesaskaņotās valūtās, ja šādu ieguldījumu kopējais apmērs nepārsniedz 30 procentus no ieguldījumu plāna aktīviem;
pensiju 2. līmeņa līdzekļu ieguldījumi ar saistībām vienā nesaskaņotā valūtā nedrīkst pārsniegt 10 procentus no ieguldījumu plāna aktīviem.
Kam jāpievērš uzmanība, izvēloties līdzekļu pārvaldītāju un ieguldījumu plānu?
Izvēloties līdzekļu pārvaldītāju un ieguldījumu plānu, jāpievērš uzmanība:

ieguldījumu plāna līdzekļu ieguldīšanas politikai;
līdzekļu pārvaldītāja pieredzei;
līdzekļu pārvaldīšanai paredzēto izmaksu apmēram;
turētājbankai, kurā tiks glabāti līdzekļu pārvaldītājam uzticētie līdzekļi;
akcionāra pieredzei, reputācijai un stabilitātei.

No Tava izvēlētā ieguldījumu plāna darbības rezultātiem lielā mērā ir atkarīgs Tavas pensijas lielums vecumdienās! Gados jaunākiem cilvēkiem potenciāli ienesīgākas būs sabalansētās un aktīvās stratēģijas, kuru līdzekļi daļēji tiek ieguldīti akcijās. Savukārt cilvēki pirmspensijas vecumā var izvēlēties pensiju plānu ar zemāku riska pakāpi un prognozējamāku ienesīgumu.
Vai visiem ieguldījumu plāniem daļas vērtība ir vienāda?
Līdz 2013.gada 31.decembrim katra ieguldījumu plāna vienas daļas vērtība plāna darbības uzsākšanas brīdī bija 1 LVL. Turpmākās darbības laikā, katra ieguldījumu plāna daļas vērtība ir atkarīga no konkrētā ieguldījumu plāna darbības rezultātiem. Ieguldījumu plānam, kas uzsāks savu darbību pēc 2014.gada 1.janvāra sākotnējā vienas daļas vērtība būs 1.00 EUR.
Cik bieži tiks noteikta ieguldījumu plāna daļas vērtība?
Ieguldījumu plāna daļas vērtību līdzekļu pārvaldītājs nosaka katru darba dienu un paziņo VSAA, kā arī tā tiek publicēta mājas lapā: www.manapensija.lv -> Pensiju 2.līmenis -> Aktuālie dati
Kas notiek ar pensiju 2. līmeņa kapitālu, ja persona mirst pirms vecuma pensijas pieprasīšanas?
Ja pensiju 2. līmeņa dalībnieks mirst līdz 2019.gada 31.decembrim (ieskaitot), tad viņa pensiju 2. līmeņa kapitāls tiek ieskaitīts valsts pensiju speciālajā budžetā. Šis kapitāls tiek ņemts vērā aprēķinot apgādnieka zaudējuma pensiju mirušā pensiju 2. līmeņa dalībnieka apgādībā bijušajām personām saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām”. Šo kapitālu nevar mantot mirušā pensiju 2. līmeņa dalībnieka mantinieki.
Ja pensiju 2.līmeņa dalībnieks mirst sākot ar 2020.gada 1.janvāri un dalībnieks ir izdarījis izvēli kā rīkoties ar viņa uzkrāto pensiju 2.līmeņa kapitālu viņa nāves gadījumā, tad pensiju 2.līmeņa uzkrājums tiks nodots mantojumā vai pievienots citas personas pensiju 2.līmeņa kapitālam.
Kā var uzzināt, cik liels ir uzkrātais pensiju 2. līmeņa kapitāls?
Datus par uzkrāto pensiju 2. līmeņa kapitālu var uzzināt:
1) ierodoties personīgi jebkurā VSAA nodaļā;
2) vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv (Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts)
Kur paliks uzkrātie līdzekļi, ja līdzekļu pārvaldītājam tiks anulēta licence?
Ja līdzekļu pārvaldītājam tiks anulēta licence, VSAA uzkrātos līdzekļus nodos citiem līdzekļu pārvaldītājiem un informēs pensiju 2. līmeņa dalībniekus par licences anulēšanu agrāk izvēlētajam līdzekļu pārvaldītājam un reģistrāciju jaunajā ieguldījumu plānā, kā arī par tiesībām izvēlēties jebkuru citu līdzekļu pārvaldītāju norādot ieguldījumu plānu. No brīža, kad ir anulēta licence līdz brīdim, kad VSAA būs izvēlējusies citu līdzekļu pārvaldītāju, līdzekļu pārvaldītāja funkcijas pildīs turētājbanka.
Vai dalībnieks, kas brīvprātīgi pievienojies pensiju 2. līmenim, var pēc laika pārdomāt un attiekties no turpmākas dalības pensiju 2. līmenī?
Nē, pensiju 2. līmeņa dalībnieki (ne tie, kas ir pievienojušies brīvprātīgi, ne tie, kas ir reģistrēti obligāti) nevar paši atteikties no dalības pensiju 2. līmenī.
Cik droši tiek ieguldīta mana pensija?
Valsts izdod pensiju 2. līmeņa (valsts fondēto pensiju shēmas) darbību reglamentējošus normatīvos aktus un nodrošina to ievērošanas uzraudzību, garantē līdzekļu pārvaldītāju un turētājbanku uzraudzību, apstiprina ieguldīšanas noteikumus, izsniedz licences un nodrošina citas likumdošanā noteiktās darbības, kas paredz stingru līdzekļu pārvaldītāju darba kontroli. Turētājbankas pensiju 2. līmeņa līdzekļus glabā atsevišķi no saviem aktīviem. Tātad pensiju 2. līmenī ieguldītā nauda nevar pazust, pat ja bankrotē turētājbanka vai līdzekļu pārvaldītājs.
Kas uzrauga pensiju 2. līmeņa darbību?
Uzraudzības pamatā ir dubultas drošības mehānisms. Pirmkārt, no valsts puses pensiju 2. līmeņa līdzekļu ieguldīšanas uzraudzību veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Otrkārt, līdzekļu pārvaldītāju uzrauga uzkrātās naudas turētājbanka, jo pensiju 2. līmeņa naudas pārvaldīšana notiek šķirti no tās glabāšanas. Tas nozīmē, ka naudas pārvaldīšanu veic licencētas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, bet pensiju 2. līmeņa līdzekļi glabājas turētājbankā, un darījumus ar līdzekļiem pārvaldītājs veic ar turētājbankas starpniecību. Netiešā veidā līdzekļu pārvaldītājus uzrauga arī paši pensiju 2. līmeņa dalībnieki. Pārvaldītāja pienākums ir regulāri sniegt informāciju VSAA, lai tā varētu pensiju 2. līmeņa dalībniekiem sniegt ziņas par līdzekļu pārvaldītāja darbību un ieguldījumu plāna rezultātiem.
Kāpēc tika ieviests pensiju 2. līmenis?
Pensiju 2. līmenis (valsts fondēto pensiju shēma) saskaņā ar 2000.gada 17.februārī Saeimā pieņemto Valsts fondēto pensiju likumu savu darbību uzsāka 2001.gada 1.jūlijā, un to administrē VSAA. pensiju 2. līmeņa mērķis ir, iegūt pensijas palielinājumu, nepalielinot kopējo sociālās apdrošināšanas iemaksu likmi valsts vecuma pensijām (šobrīd 20% no bruto algas), daļu no iemaksām ieguldot finanšu kapitāla tirgū, lai pelnītu atdevi.
Ja pensiju 2. līmeņa dalībnieks izvēlēsies iegādāties mūža pensijas apdrošināšanas polisi, kāda būs līguma slēgšanas procedūra?
Ja pensiju 2. līmeņa dalībnieks izvēlēsies iegādāties mūža pensijas apdrošināšanas polisi, viņa izvēlētajā apdrošināšanas sabiedrībā tiks noslēgts mūža pensijas apdrošināšanas līgums. Apdrošināšanas sabiedrība informēs VSAA par noslēgto līgumu, kad tas būs kļuvis neapstrīdams, un tad VSAA pārskaitīs apdrošināšanas sabiedrībai pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu.
Vai pensiju 2. līmeņa kapitālu var mantot?
Ja pensiju 2. līmeņa dalībnieks mirst līdz 2019.gada 31.decembrim (ieskaitot), tad viņa pensiju 2. līmeņa kapitāls tiek ieskaitīts valsts pensiju speciālajā budžetā. Šis kapitāls tiek ņemts vērā aprēķinot apgādnieka zaudējuma pensiju mirušā pensiju 2. līmeņa dalībnieka apgādībā bijušajām personām saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām”. Šo kapitālu nevar mantot mirušā pensiju 2. līmeņa dalībnieka mantinieki.
Ja pensiju 2.līmeņa dalībnieks mirst sākot 2020.gada 1.janvāri un dalībnieks ir izdarījis izvēli kā rīkoties ar viņa uzkrāto pensiju 2.līmeņa kapitālu viņa nāves gadījumā, tad pensiju 2.līmeņa uzkrājums tiks nodots mantojumā vai pievienots citas personas pensiju 2.līmeņa kapitālam.
Ja par pensiju 2.līmenī uzkrāto kapitālu ir iegādāta mūža pensijas apdrošināšanas polise (noslēgts mūža pensijas apdrošināšanas līgums) un tajā ir norādīts labuma guvējs, tad labuma guvējam no apdrošinātās personas nāves dienas līdz mūža pensijas garantētā izmaksas posma beigām tiek izmaksāta apdrošinātajai personai paredzētā mūža pensija. Labuma guvējs var būt jebkura persona, kura norādīta mūža pensijas apdrošināšanas līgumā.
Kas varēs pārdot mūža pensijas apdrošināšanas polises?
Mūža pensijas apdrošināšanas polises var piedāvāt dzīvības apdrošināšanas sabiedrības, kuras likumā noteiktajā kārtībā ir saņēmušas licenci dzīvības apdrošināšanai un noslēgušas līgumu ar VSAA. Precīzu informāciju un atbildes uz jautājumiem par pensiju 2.līmenī uzkrātā kapitāla izmantošanas iespējām var iegūt http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/stradajosajiem/2pensiju-limenis/2pensiju-limena-uzkrata-kapitala-izmantosana

Partneri