Kas veic iemaksas 2. pensiju līmenī?

Ja Tu pats maksā vai par Tevi tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, Tu esi sociāli apdrošināts. Tas nozīmē, ka Tu piedalies valsts pensiju apdrošināšanā.

Kopējais iemaksu apjoms pensiju kapitālam paliek nemainīgs 20 % no Tavas algas. Tas tiek pārdalīts starp pensiju 1. līmeni un pensiju 2. līmeni, piemēram, iemaksu likme  pensiju 2. līmenī ir 6% no Taviem 2016. gada ienākumiem, bet 14 % paliek  pensiju 1. līmenim. Saņemot informāciju par Tavām iemaksām, VSAA tās reģistrē Tavā pensiju 2. līmeņa kontā un pārskaita Tavā izvēlētā ieguldījumu plānā.

Likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 5. pantā ir noteikts, kuras personas ir sociāli apdrošināmās personas.

Zemāk minēti piemēri, kas veic sociālās apdrošināšanas iemaksas:

  • ja Tu strādā algotu darbu, Tu esi darba ņēmējs un daļu sociālās apdrošināšanas iemaksas veic Tu pats, bet daļu Tavs darba devējs;
  • ja esi pašnodarbinātais, iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja ārvalstnieka vai ārvalstnieks pie darba devēja ārvalstnieka, iemaksas veic Tu pats;
  • ja Tu saņem bērna kopšanas pabalstu, bezdarbnieka pabalstu, slimības vai maternitātes pabalstu, tad iemaksas par Tevi veic valsts.

Iemaksu reģistrēšana pensiju 2. līmeņa (valsts fondēto pensiju shēmas) dalībnieku kontā:

Iemaksas pensiju 2. līmeņa kontā tiek reģistrētas ceturtajā mēnesī pēc pārskata mēneša (no 1. līdz 10. darba dienai), ja informācija par pārskata mēneša iemaksām, kas saņemtas no VID un VSAA pakalpojumu sistēmām, ir pilnīga un pareiza.

Ja pilnīga un pareiza informācija par pārskata mēneša iemaksām VSAA tiek saņemta vēlāk, nekā veikta pārskata mēneša iemaksu reģistrācija shēmas dalībnieku kontos, pārskata mēneša iemaksas shēmas dalībnieku kontos reģistrē piecu darba dienu laikā.

Pēc iemaksu reģistrēšanas Tavā kontā attiecīgā naudas summa piecu darba dienu laikā tiek pārskaitīta Tava izvēlētā līdzekļu pārvaldītāja ieguldījumu plāna kontā turētājbankā.

Ieguldījumu plāna līdzekļi tiek izteikti ieguldījumu plāna daļās. Katra ieguldījumu plāna vienas daļas vērtība plāna darbības uzsākšanas brīdī ir 1 eiro. Turpmāk plāna daļas vērtība mainās atkarībā no ieguldījumu plāna darbības rezultātiem. Pamatojoties uz informāciju par ieguldījumu plāna vienas daļas vērtību konkrētajā dienā un uzkrāto IP daļu skaitu kontā, ir iespējams aprēķināt katras personas uzkrāto pensiju 2. līmeņa (fondētās pensijas) kapitālu.

Ja Tavs izvēlētais ieguldījumu plāns Tevi neapmierina, vienu reizi kalendārajā gadā Tu vari mainīt līdzekļu pārvaldītāju un divas reizes kalendārajā gadā mainīt  viena līdzekļu pārvaldītāja  pārvaldītos ieguldījumu plānus.


Partneri