19.08.2019

Par IPAS “PNB Asset Management” pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu darbību

IPAS “PNB Asset Management” informē, ka AS “PNB Banka” darbības ierobežošana nekādā veidā neietekmē Sabiedrības pārvaldīto valsts fondēto pensiju shēmas 2. līmeņa ieguldījumu plānu līdzekļu pārvaldīšanas un līdzekļu turēšanas procesu. Sabiedrības pārvaldīto pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu turētājbanka kopš 2012. gada ir AS Swedbank un pensiju plānu līdzekļi glābājas turētājbankā. Sabiedrība turpina līdzekļu pārvaldīšanu, bet turētājbanka veic turētājbankas funkciju.


Partneri