INDEXO Akciju plāns


25.03.2021

Indexo Atklātais Pensiju Fonds AS

40203248944

Swedbank AS

Aktīvais 100

LV37HABA0551050377368

Pensiju fonda apraksts:

Vēl neredzēts piedāvājums 3. pensiju līmenī! INDEXO robotizētā ieguldīšanas sistēma dod Tev maksimālu brīvību. Uztici kapitāla sadalījumu starp akciju un obligāciju tirgiem mūsu algoritmam – vai arī nosaki to pats. Par pārējo parūpēsies sistēma!

Lai nodrošinātu Tev piemērotu risinājumu, mēs piedāvājam iespēju piedalīties vienlaicīgi divos pensiju plānos – "INDEXO Akciju plāns" un "INDEXO Obligāciju plāns", izmantojot Automātisko vai Manuālo kapitāla sadalījumu.

Ar Automātisko kapitāla sadalījumu akciju un obligāciju īpatsvars Tavā portfelī tiek noteikts automātiski – balstoties pēc Tava vecuma.

Ar Manuālo kapitāla sadalījumu Tu pats vari noteikt, kādu daļu no portfeļa vēlies novirzīt akciju tirgū un kādu obligāciju tirgū.

Ieguldījumu politika:

Klientam ir iespēja piedalīties vienlaicīgi divos pensiju plānos – "INDEXO Akciju plāns" un "INDEXO Obligāciju plāns", izmantojot Automātisko vai Manuālo kapitāla sadalījumu.

Ieguldījumu plāna mērķis ir nodrošināt pensijas kapitāla ilgtermiņa pieaugumu. Šis pieaugums pirms izmaksām atspoguļo pasaules attīstīto valstu akciju tirgus un pasaules investīcijas kategorijas parāda vērtspapīru tirgus ienesīgumu. Tajā pašā laikā plāna dalībniekiem tiek nodrošinātas pēc iespējas zemākas izmaksas.

Līdzekļi tiek pārvaldīti pēc pasīvās ieguldījumu pārvaldes principa. Pārvaldītājs līdzekļus iegulda pasaules akciju un obligāciju tirgus indeksiem piesaistītos ieguldījumu fondos un tur šos ieguldījumus ilgtermiņā. Tādējādi līdzekļi tiek netieši ieguldīti pasaules finanšu tirgos kopumā.

Kapitāla vērtspapīru tirgum piesaistītos ieguldījumu fondos var tikt ieguldīti līdz 100 % no plāna aktīviem. Likviditātes nodrošināšanas nolūkos līdzekļi var tikt ieguldīti arī noguldījumos kredītiestādēs un kvalitatīvos īstermiņa naudas tirgus instrumentos.

Pārvaldīšanas izmaksas:

Pārvaldīšanas izmaksas kopā: 0,62 %

Tās veido:
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam: 0,21%;
Atlīdzība pensiju fondam: 0,30%;
Atlīdzība turētājbankai: 0,11%;

Atlīdzība Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai tiek segta no pensiju fonda līdzekļiem.

Pārvaldnieks:

IPAS “Indexo” investīciju komiteja Valda Sikšņa un Artūra Rozes sastāvā.

Līdzekļu pārvaldītājs:

IPAS “Indexo”

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

IPAS “Indexo” (turpmāk – INDEXO) dibināja vairāk nekā 30 Latvijā pazīstami uzņēmēji un vadītāji ar mērķi cīnīties par labāku finanšu vidi Latvijā. Kopš 2017. gada strādājam, lai uzlabotu pensiju tirgus produktus. Esam panākuši cenu konkurenci 2. pensiju līmeņa tirgū, izcīnījuši 2. pensiju līmeņa mantojamību, kā arī virkni citu pārmaiņu!

Katru nedēļu vairāki simti cilvēku uztic INDEXO savus pensijas uzkrājumus.

INDEXO trīs galvenie darbības principi ir zemas komisijas, caurspīdība un ieguldījums indeksu fondos. INDEXO uzskata, ka 2. pensiju līmeņa komisijām jāatbilst pasaules standartiem un jāsamazinās laika gaitā, pieaugot pārvaldīto aktīvu apjomam. INDEXO publicē visas izmaksas un neveic nekādus ieguldījumus dārgos pašu pārvaldītos ieguldījumu fondos. INDEXO pieeju raksturo ieguldījums pasaules finanšu tirgus indeksos, kā rezultātā ieguldītājam var piederēt neliela daļiņa no gandrīz visiem pasaules lielākajiem uzņēmumiem.

40203042988

16.05.2017

EUR 3 016 987

PricewaterhouseCoopers SIA

Kontaktinformācija

+371 20006088
www.indexo.lv

Partneri