CBL Aktīvais USD


01.04.2006

AS CBL Atklātais pensiju fonds

40003397312

AS "Citadele banka"

Aktīvais 50

LV32PARX0000299400005

Pensiju fonda apraksts:

AS “CBL Atklātais pensiju fonds” ir viens no lielākajiem privātajiem atklātajiem pensiju fondiem Latvijā pēc aktīvu apjoma un dalībnieku skaita.
Pensiju fonda misija ir attīstīt pensiju fondu par uzticamu un inovatīvu uzņēmumu:
- piedāvājot vienkārši saprotamus, klientu vajadzībām atbilstošus un profesionāli pārvaldītus pensiju plānus;
- izveidojot tādu korporatīvās pārvaldības kultūru, kas akcionāriem, klientiem un sabiedrībai apliecina uzņēmuma darbinieku profesionalitāti un godīgumu jebkurā viņu darbībā un ilgtspējīgu attīstību.

Ieguldījumu politika:

Pensiju plāna saistību valūta ir ASV dolārs.

Ieguldījumu politikas mērķis ir nodrošināt tādu Pensiju plāna līdzekļu pārvaldīšanu, lai ilgtermiņā
sasniegtu Pensiju plāna dalībnieku Papildpensijas kapitāla pieaugumu, balstoties uz sabalansētu
ieguldījumu portfeļa struktūru un aktīvu pieeju ieguldījumu pārvaldē.

Aktīvu izvietošanas stratēģija nosaka, ka pensiju plāna aktīvu sadalījums ieguldījumu kategorijās ir aktīvs: līdz 50 procentiem Pensiju plāna aktīvu tiek ieguldīti akcijās, ieguldījumu fondu apliecībās
un riska kapitāla tirgū, bet pārējie Pensiju plāna aktīvi tiek ieguldīti Finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos Likumā atļautos ieguldījumu objektos. Ieguldījumi nekustamajā īpašumā nepārsniedz 15 procentus no Pensiju plāna aktīviem.

Ieguldījumi galvenokārt tiek veikti Latvijas, citu Dalībvalstu un Ekonomiskās sadarbības un attīstības
organizācijas dalībvalstu kapitāla un parāda vērtspapīros un kredītiestāžu termiņnoguldījumos, kā arī
komercsabiedrību emitētos vai garantētos Finanšu instrumentos. Ieguldījumi netiek koncentrēti kādā
konkrētā komercsabiedrības nozarē.

Plāna darbības pamatnostādnes ir ieguldījumu caurskatāmība, labākās prakses un piesardzības principu ievērošana.

Pārvaldīšanas izmaksas:

No Pensiju plāna aktīviem gadā*:
Pensiju fonda administrēšanas komisija: - 0,2% - 1,5%.
Līdzekļu pārvaldītajā komisija: 0,3% - 0,8%.
Turētājbankas komisija*: 0.1% - 0,15%.
*Komisijas maksas likme tiek piemērotā atkarībā no līguma veida.

Pārvaldnieks:

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

Līdzekļu pārvaldītājs:

IPAS "CBL Asset Management"

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

IPAS CBL Asset Management ir viena no vadošajām un pieredzes bagātākajām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām Baltijas valstīs, kas pārvalda valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānus, ieguldījumu fondus un investīciju portfeļus.
IPAS CBL Asset Management sniegto pakalpojumu kvalitāti nodrošina profesionālafinanšu ieguldījumu speciālistu komanda, kuru veido 11 pieredzējuši portfeļu pārvaldnieki, analītiķi un ekonomisti, ikdienā rūpējoties, lai pensiju līdzekļi tiktu ieguldīti pārdomāti un nodrošinātu optimālu riska un peļņas attiecību. Plašo ilggadējo pieredzi Eiropas un attīstības valstu finanšu tirgos līdzekļu pārvaldītājs apvieno ar rūpīgi izvēlētiem un regulāri analizētiem, kā arī pastāvīgi uzraudzītiem citu līdzekļu pārvaldītāju produktiem, kas pārstāv dažādus pasaules reģionus un vērtspapīru veidus.

40003577500

20.09.2002

EUR 5 904 918

SIA "KPMG Baltics"

Kontaktinformācija


Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, Latvija
67010000
www.cblgroup.com

Agnese Zvaigznīte

Partneri