CBL Sabalansētais


30.09.1999

AS CBL Atklātais pensiju fonds

40003397312

AS "Citadele banka"

Sabalansētais

LV86 PARX 0000 2994 00003

Pensiju fonda apraksts:

AS “CBL Atklātais pensiju fonds” ir viens no lielākajiem atklātajiem privātajiem pensiju fondiem Latvijā pēc aktīvu apjoma un dalībnieku skaita.
Pensiju fonda misija ir attīstīt pensiju fondu par uzticamu un inovatīvu uzņēmumu:
- piedāvājot vienkārši saprotamus, klientu vajadzībām atbilstošus un profesionāli pārvaldītus pensiju plānus;
- izveidojot tādu korporatīvās pārvaldības kultūru, kas akcionāriem, klientiem un sabiedrībai apliecina uzņēmuma darbinieku profesionalitāti, godīgumu jebkurā viņu darbībā un ilgtspējīgu attīstību.

Ieguldījumu politika:

Pensiju plāna saistību valūta ir eiro.

Plāna mērķis ir nodrošināt dalībniekiem ilgtermiņa kapitāla pieaugumu pie sabalansētas ieguldījumu portfeļa struktūras, galvenokārt veicot ieguldījumus Latvijas, citu Eiropas Savienības dalībvalstu un pasaules attīstīto valstu kapitāla un parāda vērtspapīros un kredītiestāžu termiņnoguldījumos.

Līdz 25% no Plāna līdzekļiem var tikt ieguldīti akcijās un līdz 10% no Plāna aktīviem var tikt ieguldīti nekustamajā īpašumā. Plāna ārvalstu valūtu atklātā pozīcija nedrīkst pārsniegt kopumā visās ārvalstu valūtās 20% no Plāna aktīviem, izņemot ieguldījumus eiro, uz kuriem minētais ierobežojums neattiecas. Pensiju plāna aktīvi tiek ieguldīti akcijās, riska kapitāla tirgū, nekustamajā īpašumā un alternatīvo ieguldījumu fondos, kā arī ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, kā arī finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un kredītiestāžu termiņnoguldījumos.

Plāna darbības pamatnostādnes ir ieguldījumu caurskatāmība, labākās prakses un piesardzības principu ievērošana.

Pārvaldīšanas izmaksas:

No Pensiju plāna aktīviem* gadā:
Pensiju fonda administrēšanas komisija: - 0,2% - 1,5%.
Līdzekļu pārvaldītajā komisija: 0,3% - 0,7%.
Turētājbankas komisija*: 0.1% - 0,15%.

*Komisijas maksas likme tiek piemērotā atkarībā no līguma veida.

Pārvaldnieks:

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

Līdzekļu pārvaldītājs:

IPAS "CBL Asset Management"

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

IPAS CBL Asset Management ir viena no vadošajām un pieredzes bagātākajām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām Baltijas valstīs, kas pārvalda valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānus, ieguldījumu fondus un investīciju portfeļus.
IPAS CBL Asset Management sniegto pakalpojumu kvalitāti nodrošina profesionālafinanšu ieguldījumu speciālistu komanda, kuru veido 11 pieredzējuši portfeļu pārvaldnieki, analītiķi un ekonomisti, ikdienā rūpējoties, lai pensiju līdzekļi tiktu ieguldīti pārdomāti un nodrošinātu optimālu riska un peļņas attiecību. Plašo ilggadējo pieredzi Eiropas un attīstības valstu finanšu tirgos līdzekļu pārvaldītājs apvieno ar rūpīgi izvēlētiem un regulāri analizētiem, kā arī pastāvīgi uzraudzītiem citu līdzekļu pārvaldītāju produktiem, kas pārstāv dažādus pasaules reģionus un vērtspapīru veidus.

40003577500

20.09.2002

EUR 5 904 918

SIA "KPMG Baltics"

Kontaktinformācija


Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, Latvija
67010000
www.cblgroup.com

Agnese Zvaigznīte

Partneri