CBL Sabalansētais


30.09.1999

AS CBL Atklātais pensiju fonds

40003397312

AS "Citadele banka"

Sabalansētais

LV86 PARX 0000 2994 00003

Pensiju fonda apraksts:

AS CBL Atklātais pensiju fonds ir viens no trim pēc aktīvu apjoma un dalībnieku skaita lielākajiem privātajiem atklātajiem pensiju fondiem Latvijā.

Ieguldījumu politika:

Aktīvu izvietošanas stratēģija nosaka, ka Pensiju plāna aktīvu sadalījums ieguldījumu kategorijās ir sabalansēts: līdz 20 procentiem Pensiju plāna aktīvu tiek ieguldīti akcijās, ieguldījumu fondu apliecībās un riska kapitāla tirgū, bet pārējie Pensiju plāna aktīvi tiek ieguldīti Finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu, un citos Likumā atļautos ieguldījumu objektos. Ieguldījumi nekustamajā īpašumā nepārsniedz 10 procentus no Pensiju plāna aktīviem.
Pensiju fonda darbības pamatnostādnes ir ieguldījumu caurskatāmība, labākās prakses un piesardzības principu ievērošana.

Pārvaldīšanas izmaksas:

Pensiju fonda administrēšanas izmaksas:
Ja Dalībnieks piedalās Pensiju plānā, pamatojoties uz Individuālās dalības līgumu, Pensiju fonda atskaitījumi par Pensiju plāna administrēšanu ir no 0,2% līdz 1,5% gadā no Dalībnieka uzkrātā Papildpensijas kapitāla vērtības. Šie atskaitījumi tiek aprēķināti un atskaitīti ik mēnesi kā 1/12 daļa.
Ja Dalībnieks piedalās Pensiju plānā Kolektīvās dalības līguma ietvaros, Pensiju plāna administrēšanas izmaksas ir noteiktas Kolektīvās dalības līgumā. Šie atskaitījumi tiek aprēķināti un atskaitīti ik mēnesi kā 1/12 daļa.
Līdzekļu pārvaldītajā komisija:
Ne vairāk kā 0,7% gadā no Pensiju plāna aktīvu vidējās vērtības.
Līdzekļu pārvaldītājam paredzēta papildus atlīdzība, kas veido ne vairāk kā 10% no Papildpensiju kapitāla
ieguldīšanas ienākumu vērtības, kas pārsniedz salīdzinošo rādītāju: 12 mēnešu EURIBOR.
Šie atskaitījumi tiek aprēķināti un atskaitīti ik mēnesi kā 1/12 daļa.
Turētājbankas komisija:
Ne vairāk kā 0,15% gadā no Pensiju plāna aktīvu vidējās vērtības. Šie atskaitījumi tiek aprēķināti un atskaitīti ik mēnesi kā 1/12 daļa.
Pārējās komisijas:
Atskaitījumi FKTK tiek ieturēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no katras Iemaksas.

Pārvaldnieks:

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

Līdzekļu pārvaldītājs:

IPAS "CBL Asset Management"

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

IPAS CBL Asset Management ir viena no vadošajām ieguldījumu pārvaldīšanas sabiedrībām Baltijas valstīs, kas nodrošina valsts fondēto pensiju plānu, sabiedrības dibināto fondu un investīciju portfeļu pārvaldīšanu gan vietējiem, gan starptautiskiem privātiem, korporatīviem un institucionāliem klientiem.
IPAS CBL Asset Management sniedz klientiem augstas kvalitātes pakalpojumus, veiksmīgi apvienojot savu ekspertīzi Austrumeiropas un attīstības valstu tirgos ar rūpīgi izvēlētiem un regulāri analizētiem, kā arī pastāvīgi uzraudzītiem citu līdzekļu pārvaldītāju produktiem, kas pārstāv dažādus reģionus un vērtspapīru veidus.

40003577500

20.09.2002

EUR 5 904 918

SIA "KPMG Baltics"

Kontaktinformācija


Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, Latvija
67010000, 67010810
asset@cbl.lv
www.cblam.lv

Lolita Sičeva

Partneri