Luminor Sabalansētais pensiju plāns


19.10.2010

Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS

40103331798

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Sabalansētais

LV90RIKO0000083236901

Pensiju fonda apraksts:

Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS (iepriekšējais nosaukums – AS Nordea Latvijas atklātais pensiju fonds) ietilpst Luminor Group koncernā, kura īpašnieki ir Nordea Bank AB (lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs Ziemeļvalstīs) un DNB Bank ASA (lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs Norvēģijā) ar lielu pieredzi apdrošināšanas un pensiju kapitāla pārvaldīšanā.

Ieguldījumu politika:

Līdz 25% no plāna līdzekļiem tiek ieguldīti kapitāla vērtspapīros – uzņēmumu akcijās un citos līdzīgos ieguldījumu veidos. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu – obligācijās, noguldījumos kredītiestādēs.

Pārvaldīšanas izmaksas:

Pensiju fonda administrēšanas izmaksas:
0.75% gadā no plāna vidējās aktīvu vērtības
Līdzekļu pārvaldītajā komisija:
0.43% gadā no vidējiem aktīviem.
Turētājbankas komisija:
0.07% gadā no vidējiem aktīviem.

Pārvaldnieks:

Tarass Buka

Līdzekļu pārvaldītājs:

Luminor Asset Management IPAS

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

Luminor Asset Management IPAS (iepriekšējais nosaukums – IPAS DNB Asset Management) ietilpst Luminor Group koncernā, kura īpašnieki ir Nordea Bank AB (lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs Ziemeļvalstīs) un DNB Bank ASA (lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs Norvēģijā) ar lielu pieredzi apdrošināšanas un pensiju kapitāla pārvaldīšanā.

40003699053

17.12.2004

EUR 5 000 000

PricewaterhouseCoopers SIA

Kontaktinformācija


Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013
+371 6717 1880
ipas@luminor.lv
www.luminor.lv

Atis Krūmiņš

Partneri