CBL Indeksu plāns


04.02.2022

AS "Citadele banka"

Aktīvais 100

Augsts

0.07%

 

Ieguldījumu politika:

Plāna mērķis ir ilgtermiņa kapitāla pieaugums, līdz 100% no ieguldījumu plāna aktīviem ieguldot pasaules akciju tirgos (komercsabiedrību kapitāla vērtspapīros). Ieguldījumu plāna līdzekļi tiek ieguldīti ieguldījumu fondu, galvenokārt, tādu, kas replicē gan attīstības, gan attīstīto valstu vadošos akciju tirgus indeksus – indeksu fondos un ETF. Ieguldījumu plāns tiek pārvaldīts, ievērojot pasīvu ieguldījumu pieeju – neatkarīgi no finanšu tirgus apstākļiem, ieguldījumu īpatsvars kapitāla vērtspapīros tiek turēts tuvu atļautajiem 100% no ieguldījumu plāna aktīviem. Indeksus replicējošu fondu izmantošanas un pasīvas pārvaldīšanas pieejas galvenais mērķis ir samazināt ar pārvadīšanu saistītos izdevumus.

Pārvaldīšanas izmaksas:

Pastāvīgā komisija: 0.08% gadā, ko veido 0% pārvaldīšanas komisija un 0.08% turētājbankas komisija
Mainīgā komisija: netiek piemērota

Pārvaldnieks:

Zigurds Vaikulis, Andris Kotāns

Līdzekļu pārvaldītājs:

IPAS "CBL Asset Management"

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

IPAS CBL Asset Management ir viena no vadošajām ieguldījumu pārvaldīšanas sabiedrībām Baltijas valstīs, kas nodrošina valsts fondēto pensiju plānu, sabiedrības dibināto fondu un investīciju portfeļu pārvaldīšanu gan vietējiem, gan starptautiskiem privātiem, korporatīviem un institucionāliem klientiem.
IPAS CBL Asset Management sniedz klientiem augstas kvalitātes pakalpojumus, veiksmīgi apvienojot savu ekspertīzi Austrumeiropas un attīstības valstu tirgos ar rūpīgi izvēlētiem un regulāri analizētiem, kā arī pastāvīgi uzraudzītiem citu līdzekļu pārvaldītāju produktiem, kas pārstāv dažādus reģionus un vērtspapīru veidus.

40003577500

20.09.2002

EUR 5 904 918

SIA "KPMG Baltics"


Pārskats:

1. ceturksnis 2. ceturksnis 3. ceturksnis 4. ceturksnis Gada pārskats
Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats
2023
2022


Kontaktinformācija


Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, Latvija
67010000, 67010810
asset@cbl.lv
www.cblam.lv

Lolita Sičeva

Partneri