Ieguldījumu plāns "INDEXO Izaugsme 47-57"


21.06.2017

AS "Swedbank"

Aktīvais 50

Augsts

0.50%

 

Ieguldījumu politika:

Ieguldījumu plāna mērķis ir nodrošināt pensijas kapitāla ilgtermiņa pieaugumu. Šis pieaugums pirms izmaksām atspoguļo pasaules attīstīto valstu akciju tirgus un pasaules investīcijas kategorijas parāda vērtspapīru tirgus ienesīgumu. Tajā pašā laikā plāna dalībniekiem tiek nodrošinātas pēc iespējas zemākas izmaksas.

Līdzekļi tiek pārvaldīti pēc pasīvās ieguldījumu pārvaldes principa. Pārvaldītājs līdzekļus iegulda pasaules akciju un obligāciju tirgus indeksiem piesaistītos ieguldījumu fondos un tur šos ieguldījumus ilgtermiņā. Tādējādi līdzekļi tiek netieši ieguldīti pasaules finanšu tirgos kopumā.

Kapitāla vērtspapīru tirgum piesaistītos ieguldījumu fondos var tikt ieguldīti līdz 50 % no plāna aktīviem. Likviditātes nodrošināšanas nolūkos līdzekļi var tikt ieguldīti arī noguldījumos kredītiestādēs un kvalitatīvos īstermiņa naudas tirgus instrumentos.

Pārvaldīšanas izmaksas:

Pastāvīgā komisija: 0.47% gadā
Mainīgā komisija: 0.00% gadā

Pārvaldnieks:

IPAS “Indexo” investīciju komiteja Valda Sikšņa un Artūra Rozes sastāvā.

Līdzekļu pārvaldītājs:

IPAS “Indexo”

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

IPAS “Indexo” (turpmāk – INDEXO) dibināja vairāk nekā 30 Latvijā pazīstami uzņēmēji un vadītāji ar mērķi cīnīties par labāku finanšu vidi Latvijā. Kopš 2017. gada strādājam, lai uzlabotu pensiju tirgus produktus. Esam panākuši cenu konkurenci 2. pensiju līmeņa tirgū, izcīnījuši 2. pensiju līmeņa mantojamību, kā arī virkni citu pārmaiņu!

Katru nedēļu vairāki simti cilvēku uztic INDEXO savus pensijas uzkrājumus.

INDEXO trīs galvenie darbības principi ir zemas komisijas, caurspīdība un ieguldījums indeksu fondos. INDEXO uzskata, ka 2. pensiju līmeņa komisijām jāatbilst pasaules standartiem un jāsamazinās laika gaitā, pieaugot pārvaldīto aktīvu apjomam. INDEXO publicē visas izmaksas un neveic nekādus ieguldījumus dārgos pašu pārvaldītos ieguldījumu fondos. INDEXO pieeju raksturo ieguldījums pasaules finanšu tirgus indeksos, kā rezultātā ieguldītājam var piederēt neliela daļiņa no gandrīz visiem pasaules lielākajiem uzņēmumiem.

40203042988

16.05.2017

EUR 3 016 987

PricewaterhouseCoopers SIA


Pārskats:

1. ceturksnis 2. ceturksnis 3. ceturksnis 4. ceturksnis Gada pārskats
Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017


Kontaktinformācija

+371 20006088
www.indexo.lv

Partneri