Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50"


18.01.2018

AS "Swedbank"

Aktīvais 75

Augsts

0.53%

LV06HABA0551044643480

 

Ieguldījumu politika:

Ieguldījumu plāna mērķis ir nodrošināt pensijas kapitāla ilgtermiņa pieaugumu. Šis pieaugums pirms izmaksām atspoguļo pasaules attīstīto valstu akciju tirgus un Eiropas investīcijas kategorijas parāda vērtspapīru tirgus ienesīgumu. Tajā pašā laikā plāna dalībniekiem tiek nodrošinātas pēc iespējas zemākas izmaksas.

Līdzekļi tiek pārvaldīti pēc pasīvās ieguldījumu pārvaldes principa. Pārvaldītājs līdzekļus iegulda pasaules akciju un obligāciju tirgus indeksiem piesaistītos ieguldījumu fondos un tur šos ieguldījumus ilgtermiņā. Tādējādi līdzekļi tiek netieši ieguldīti pasaules finanšu tirgos kopumā.

Kapitāla vērtspapīru tirgum piesaistītos ieguldījumu fondos var tikt ieguldīti līdz 75 % no plāna aktīviem. Likviditātes nodrošināšanas nolūkos līdzekļi var tikt ieguldīti arī noguldījumos kredītiestādēs un kvalitatīvos īstermiņa naudas tirgus instrumentos.

Pārvaldīšanas izmaksas:

Pastāvīgā komisija: 0,53 % gadā
Mainīgā komisija: 0,00 % gadā

Pārvaldnieks:

Iļja Arefjevs

Līdzekļu pārvaldītājs:

IPAS “Indexo”

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

IPAS “Indexo” (turpmāk – INDEXO) nodibināja vairāk kā 30 Latvijā pazīstami uzņēmēji un vadītāji, lai risinātu samilzušu problēmu – 2. pensiju līmeņa augstās komisijas un zemo ienesīgumu.

INDEXO trīs galvenie darbības principi ir zemas komisijas, caurspīdība un ieguldījums indeksu fondos. INDEXO uzskata, ka 2. pensiju līmeņa komisijām jāatbilst pasaules standartiem un jāsamazinās laika gaitā, pieaugot pārvaldīto aktīvu apjomam. INDEXO publicē visas izmaksas un neveic nekādus ieguldījumus dārgos pašu pārvaldītos ieguldījumu fondos. INDEXO pieeju raksturo ieguldījums pasaules finanšu tirgus indeksos, kā rezultātā ieguldītājam var piederēt neliela daļiņa no gandrīz visiem pasaules lielākajiem uzņēmumiem.

40203042988

16.05.2017

EUR 2 265 000

"KPMG Baltics" SIA


Pārskats:

1. ceturksnis 2. ceturksnis 3. ceturksnis 4. ceturksnis Gada pārskats
Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats
2021
2020
2019
2018


Kontaktinformācija


Elizabetes iela 13-1A, Rīga, LV-1010, Latvija
20 006 088
info@indexo.lv
www.indexo.lv

Iļja Arefjevs

Partneri