ABLV AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS


02.08.2017

AS "Citadele banka"

Aktīvais 50

Augsts

0.60%

 

Ieguldījumu politika:

Ieguldījumu plāna mērķis ir panākt tajā veikto iemaksu vērtības saglabāšanu un pieaugumu ilgtermiņā, veicot ieguldījumus finanšu un kapitāla tirgū.
Mērķa sasniegšanai vismaz 50% Ieguldījumu plāna līdzekļu tiek ieguldīti fiksēta ienākuma finanšu instrumentos un kredītiestāžu termiņnoguldījumos, kas nodrošina stabilu Ieguldījumu plāna vērtības pieaugumu, aizsargājot to no īstermiņa svārstībām. Lai sasniegtu augstāku ienesīgumu ilgtermiņā, līdz 50% Ieguldījumu plāna līdzekļu var tikt ieguldīti kapitāla vērtspapīros un citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos, kā arī ieguldījumos riska kapitāla tirgū un alternatīvo ieguldījumu fondos. Ieguldījumu koncentrācija kādā konkrētā ģeogrāfiskā rajonā vai tautsaimniecības nozarē nav paredzēta.

Pārvaldīšanas izmaksas:

Pastāvīgā komisija: 0.60% gadā
Mainīgā komisija: 0.00% gadā

Pārvaldnieks:

Jevgenijs Gžibovskis

Līdzekļu pārvaldītājs:

ABLV Asset Management IPAS

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

ABLV Asset Management, IPAS ir uzņēmums ieguldījumu fondu veidošanai un pārvaldīšanai. Tas ietilpst ABLV grupā un darbojas kopš 2006. gada. Pateicoties vairāk kā desmit gadu ilgai pieredzei, tā ir viena no vadošajām ieguldījumu pārvaldīšanas sabiedrībām Latvijā, piedāvājot 11 dažādus ieguldījumu fondus.
Izvēloties ieguldījumu objektus, ABLV Asset Management, IPAS regulāri analizē esošo politisko un ekonomisko situāciju, veic salīdzinošo un tehnisko analīzi, dažādu makroekonomisko rādītāju izpēti, kā arī emitentu finanšu stāvokļa pārbaudi.

40003814724

09.05.2017

650 000 EUR

SIA "Nexia Audit Advice"


Pārskats:

1. ceturksnis 2. ceturksnis 3. ceturksnis 4. ceturksnis Gada pārskats
Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats
2021
2020
2019
2018
2017


Kontaktinformācija


Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija
+371 6700 2777
www.ablv.com

Partneri