PNB Konservatīvais ieguldījumu plāns "DAUGAVA"


19.11.2002

AS Swedbank

Konservatīvais

Zems

Ieguldījumu politika:

Šim Ieguldījumu plānam ir izvēlēta konservatīva ieguldījumu politika. Ieguldījumu plāna līdzekļi tiks ieguldīti valstu, pašvaldību un starptautisko finanšu institūciju emitētajos garantētajos parāda vērtspapīros, komercsabiedrību parāda vērtspapīros un termiņnoguldījumos kredītiestādēs. Plāna līdzekļi var tikt ieguldīti arī ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus tikai vērtspapīros un noguldījumos kredītiestādēs. Ieguldījumu plāna līdzekļu izvietojums fiksēta ienesīguma vērtspapīros (obligācijās un parādzīmēs) pasargā tā vērtību no straujām īstermiņa svārstībām, sekmējot stabilu tā vērtības pieaugumu.

Pārvaldīšanas izmaksas:

Līdz 0.850% gadā

Fiksētā komisija: 0.60 % gadā
Mainīgā komisija par plāna darbības rezultātu: līdz 0.25 % gadā

Pārvaldnieks:

Ģirts Veģeris

Līdzekļu pārvaldītājs:

IPAS "PNB Asset management"

Līdzekļu pārvaldītāja apraksts:

IPAS "PNB Asset management" ir dibināta 1998. gada 24. septembrī un ir viena no Latvijas vecākajām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, kas uzkrājusi būtisku investīciju pieredzi, sekmīgi pārvaldot ieguldījumu fondus.
IPAS "PNB Asset management" ir AS “PNB BANKA” meitas uzņēmums.
2002.gada 16.decembrī IPAS "PNB Asset management" noslēdza līgumu ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu.

000341159

04.10.2002

EUR 2 034 447,80

PricewaterhouseCoopers SIA


Pārskats:

1. ceturksnis 2. ceturksnis 3. ceturksnis 4. ceturksnis Gada pārskats
Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats Ziņojums Pārskats
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003


Kontaktinformācija


Rīga, Ernesta Birznieka - Upīša ielā 21
67011592, 67011591
fondi@pnbam.eu
www.pnbbanka.eu

Ģirts Veģeris

Partneri